Over onze school

WereldKidz Koppel is voor iedereen!

WereldKidz Koppel is een openbare school. Dit openbare karakter is zichtbaar door het respect dat wij hebben voor verschillende godsdiensten en levensbeschouwelijke opvattingen. In de school wordt samen met de ouders en kinderen gezocht naar mogelijkheden om de eigen waarden, mening, overtuiging of opvatting in harmonie te verenigen met die van anderen.
Wij vinden dat kinderen moeten kunnen opgroeien in een leef- en werkgemeenschap (de school) die lijkt op de maatschappij, waarvan zij later deel gaan uitmaken.

We proberen deze verscheidenheid onder de aandacht van de leerlingen te brengen. Openbaar onderwijs stimuleert de kinderen tot verdraagzaamheid en eerbied voor meningen van anderen. In dit openbaar onderwijs zijn alle kinderen gelijkwaardig.

Onze kernwaarden zijn:

Iedereen welkom:
De openbare school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.
Iedereen benoembaar:
Benoembaarheid op de openbare school staat open voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.
Wederzijds respect:
De openbare school houdt rekening met en gaat uit van wederzijds respect voor de levensbeschouwing of godsdienst van alle kinderen, ouders en personeelsleden.
Waarden en normen:
De openbare school besteedt actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden.
Van en voor de samenleving:
De openbare school is van en voor de samenleving en betrekt kinderen, ouders en personeelsleden actief bij de besluitvorming over doelstellingen en werkomstandigheden en stemt af met externe betrokkenen en belanghebbenden.