Groep 1-2

Spelend lerenWij vinden het belangrijk dat een 4-jarige kleuter voorlopig nog een kleuter blijft: kleuters moeten spelen en werken op het niveau dat bij hun leeftijd en ontwikkelingsfase past. Spelend leren en aansluiten bij de leefwereld van de kleuter staan daarom centraal.

De ontwikkelgebieden
We besteden veel aandacht aan een brede ontwikkeling, waaronder de cognitieve ontwikkeling, taalontwikkeling en motorische en creatieve vaardigheden. In het bijzonder vinden we ook de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk, bijvoorbeeld zelfvertrouwen, het uitpraten van conflicten, samen spelen en samenwerken. We leren de kleuters om zelfstandig te worden.Dat gaat met kleine stapjes, die door de leerkrachten begeleid en gestimuleerd worden.

Methoden
Wij werken in de kleuterklas met de kleutermethode ‘Piramide’. Deze methode bevat taal, rekenen, woordenschat, muziek en motoriek. Aan de ontwikkeling van de taal wordt grote zorg besteed. Spreken en luisteren vormen een vast onderdeel van het dagelijkse programma. Wij zorgen ervoor dat van ieder kind de woordenschat wordt uitgebreid en dat aan begrippen inhoud wordt gegeven. Kinderen leren hun gedachten en wensen goed onder woorden te brengen en raken spelenderwijs vertrouwd met allerlei vormen van communicatie.Daarnaast komen ook andere methodes aan bod. Elk jaar draaien we ongeveer 13 projecten. Voorbeelden daarvan zijn: ‘welkom op school’, ‘verkeer’ en ‘lente’. In de groep is een kijktafel die telkens wordt aangepast aan het thema.
Voor het voorbereidend schrijven volgen we de methode ‘Pennenstreken’. De methode ‘Pluspunt’ gebruiken we voor het rekenen . Deze methode loopt vanaf groep 1 tot en met groep 8.

Er wordt in groepjes gewerkt en gespeeld, zowel in de klas als in de kleuterhal. Kinderen zijn op hetzelfde moment met verschillende activiteiten bezig. Deze activiteiten variëren. Met de computers werken, bouwen, spelen in de huishoek, stempelen, werken met ontwikkelingsmateriaal, enzovoort. Kinderen leren kiezen wat ze willen en leren zelfstandig te werken.

Activiteiten
Ouders worden gevraagd om mee te helpen met verschillende activiteiten,zowel in als buiten de groep.We maken regelmatig uitstapjes, zoals naar de kinderboerderij of naar de beeldentuin. Dit sluit dan vaak aan bij het thema waar we mee bezig zijn.

Elk jaar zijn er projecten samen met de Idea bibliotheek. Per groep of schoolbreed. Voor de kleuters is dit het project ‘Voorleespret’. Ouders moeten thuis dan actief met hun kind en een door de bibliotheek uitgezocht boek aan het werk. In de school is er een schoolbibliotheek opgezet met de bibliotheek in Zeist. Deze wordt gedraaid met de hulp van ouders. Hier maakt de hele school gebruik van.

Bij de start van een project wordt een infoboekje uitgedeeld en de ouders kunnen de woordenlijst die toegevoegd is samen met de kinderen thuis oefenen. We vragen de ouders of ze zelf ook activiteiten thuis met de kinderen willen ondernemen over het project en of ze dit willen delen in de groep. Na elk project is er een afronding samen met de ouders en worden er verschillende activiteiten georganiseerd.

De dag
Elke ochtend hebben we een kwartier spel­inloop. Vanaf 8.20 uur is de kleuteringang open. De ouders kunnen dan samen met hun kind een werkje of spelletje in de klas doen. Om 8.45 uur starten we in de kring met het programma. We zingen allemaal het liedje: “Goedemorgen allemaal!”. De juf bekijkt met de kinderen het dagschema en de kinderen kiezen via het ‘Arbeid naar keuzebord’ welk werkje ze gaan doen. Ook krijgen de kleuters regelmatig een opdracht van de juf. Elke ochtend oefenen we de woordenschat van de kinderen met als leidraad de methode ‘Woorden in de weer’.

De kleuters hebben elke dag bewegingsonderwijs. Buitenspel (het leren steppen, fietsen, touwtje springen, samen in de zandbak spelen en lekker rennen) is belangrijk voor hun motorische ontwikkeling maar ook hun sociale ontwikkeling. Tijdens de gymles in de speelzaal bieden we de kinderen allerlei oefeningen aan om hun lichaam beter te leren kennen en beheersen. Jonge kinderen hebben veel lichaamsbeweging nodig om hun energie kwijt te kunnen zodat zij zich beter kunnen concentreren.

Toetsen en testen
De kleuters worden twee keer per jaar getoetst. Mede op basis hiervan wordt bepaald welk lesaanbod een kind krijgt. Om de ontwikkeling van het kind goed in de gaten te houden werken we met BOSOS. Dit is een observatiemethode die de leerkrachten regelmatig per jaar uitvoeren om te kijken hoe de sociale en emotionele ontwikkeling van de kleuter is. Tevens kunnen we ook op taal- en rekengebied , zelfstandigheid en motorische ontwikkeling zien of een kind zich goed ontwikkelt en of het kind extra ondersteuning en aandacht nodig heeft bij bepaalde ontwikkelingsgebieden.
Bij de kleutermethode ‘Piramide’ hoort een tutor. Deze leerkracht geeft extra ondersteuning en pre-­teaching aan kinderen die een taalachterstand hebben.

Nieuwe leerling
Een nieuwe leerling wordt geplaatst in de basisgroep. De basisgroep bestaat uit kinderen van groep 1 en 2 samen. Nieuwe vierjarigen ondervinden veel steun en stimulans van de iets oudere leerlingen die al met veel zelfvertrouwen en redelijk zelfstandig kunnen spelen en werken. Na enkele weken vindt er een gesprek met de ouders plaats over hoe het op school gaat.