Groep 4-5

Creativiteit en eigen inbreng

Taal en lezen
In groep 4 leert uw kind steeds beter te lezen. In groep 5 worden de zinnen langer en de taalkundige vraagstukken weer wat moeilijker. Vanaf groep 4 werken we met de methode 'estafette'. 
We gaan actief aan de slag met spelling en het beheersen van de spellingregels wordt belangrijker. De spellingsregels blijven tot en met groep 8 belangrijk en dit onderwerp komt dan ook regelmatig aan de orde, vooral de open en gesloten lettergrepen (‘kopen’ en ‘koppen’). Technisch lezen is zowel in groep 4 als ook in groep 5 belangrijk.
Verder is er veel aandacht voor het begrijpend lezen en woordenschat onderwijs. Er is een woordmuur in de klas waar wekelijks nieuwe woorden op staan. Deze woorden worden d.m.v. consolideer spelletjes dagelijks aangeboden en ingeoefend.
Verder werken we voor het onderdeel begrijpend lezen met de methode ‘Nieuwsbegrip’. Dit is een digitale, interactieve en aansprekende methode met veel actuele teksten. Het jeugdjournaal maakt wekelijks een filmpje bij het onderwerp van ‘Nieuwsbegrip’. Kinderen leren belangrijke leesstrategieën om teksten beter en sneller te begrijpen.

Rekenen
In groep 4-5 werken we met de methode ‘Pluspunt’. Hiermee werken de leerlingen afwisselend leerkrachtgebonden en zelfstandig aan de lessen. Er is ruimte voor differentiatie waardoor alle kinderen op hun eigen niveau werken. Hierbij wordt ook software op het digibord gebruikt en wordt de stof extra geoefend op chromebooks.
In groep 5 worden dee rekenkundige vraagstukken complexer. De kinderen leren bewerkingen tot het getal 10000. Zij automatiseren de tafels van 1 t/m 10.

Overige vakken
In groep 5 staan voor het eerst aardrijkskunde, geschiedenis en natuuroriëntatie op het lesprogramma. De onderwerpen in deze lessen sluiten aan bij de leefwereld van de kinderen.Er wordt begonnen met voorbereidende topografie.
Tevens wordt er in groep 5 gewerkt aan een werkstuk of poster en bijbehorende spreekbeurt.
Vanaf deze groep krijgen de kinderen ook regelmatig huiswerk mee naar huis.Zelfstandig werken
In groep 4 en 5 is er veel aandacht voor het zelfstandig werken. Vanaf groep 5 werken de kinderen met een weektaak. Ook kunnen de kinderen tijdens het zelfstandig werken gebruik maken van chroomebooks. Zij werken met digitaal lesmateriaal wat aansluit bij de lessen.
Tijdens het zelfstandig werken heeft de leerkracht de mogelijkheid de kinderen die extra zorg of uitdaging nodig hebben te begeleiden.

Activiteiten
Naast taal en rekenen is er in de groepen aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, handvaardigheid, tekenen, en muziek.
Verder krijgen de kinderen tweemaal per week bewegingsonderwijs in de gymzaal van de Koppeling. Regelmatig worden er gastlessen/ workshops gegeven door professionals, denk aan clincic bootcamp, judo, karate, hockey en wordt er eenmaal per jaar een sportdag georganiseerd.
Ook mogen de kinderen wekelijks boeken lenen in de schoolbibliotheek en worden er regelmatig boekenkringen, boekpresentaties gehouden.
Vanuit Cultuureducatie zijn er regelmatig uitstapjes naar bijv. een boerderij, de Boswerf (natuur educatief centrum) maar ook naar de Werkschuit (kunstenhuis). Ook krijgen de kinderen een kunstproject aangeboden in de klas. Deze lessen worden afwisselend door een professional en de eigen leerkracht gegeven.