Groep 6-7a

We kunnen steeds meer

Taal en lezen

In groep 6 en 7 leert uw kind om langere zinnen te lezen, de taalkundige vraagstukken worden steeds moeilijker.
Het beheersen van de spellingregels wordt belangrijker. De spellingsregels blijven tot en met groep 8 belangrijk en dit onderwerp komt dan ook regelmatig aan de orde, vooral de open en gesloten lettergrepen (‘kopen’ en ‘koppen’). Technisch lezen blijft ook in groep 6 belangrijk.
In groep 6 wordt binnen het taalonderwijs een begin gemaakt met grammatica (onderwerp en persoonsvorm, de zogenaamde zinskern).
Aan het eind van groep 6 hebben de meeste kinderen het technisch leesproces afgerond.
Verder is er veel aandacht voor het begrijpend lezen en woordenschat onderwijs. Er is een woordmuur in de klas waar wekelijks nieuwe woorden op staan. Deze woorden worden d.m.v. consolideer spelletjes dagelijks aangeboden en ingeoefend.

Rekenen

Ook de rekenkundige vraagstukken worden in groep 6 complexer. In groep 6 wordt er gerekend tot 100.000. Aan de orde komen cijferend rekenen, rekenen met geld, breuken, kommagetallen en meten.
In groep 7 worden de laatste rekendoelen aangeboden, zodat deze in groep 8 herhaald kunnen worden. Zo leren ze verkort cijferend rekenen, meten en meetkunde, breuken, procenten en kommagetallen.

Overige vakken

Voor het eerst staan aardrijkskunde, geschiedenis en natuuroriëntatie op het lesprogramma. De onderwerpen in deze lessen sluiten aan bij de leefwereld van de kinderen.
In augustus 2016 zijn wij gestart met Top Ondernemers. Via verschillende uitdagende opdrachten komen alle kerndoelen in aan bod. Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, topografie, 21st century skills en maatschappijleer worden op deze manier geïntegreerd aangeboden. Deze methode is geënt op de theorie van de Meervoudige Intelligentie, deze theorie gaat over hoe kinderen leren. Niet alleen door te luisteren maar ook door te doen, ontdekken de leerlingen de wereld en zichzelf via thematisch onderwijs.
Elk thema bestaat uit meerdere opdrachtkaarten. Er zijn kaarten die individueel gemaakt worden, kaarten die in tweetallen gemaakt worden en kaarten met een groepsopdracht. Verder zijn er hulpkaarten die de leerlingen helpen bij het maken van het eindproduct. Door het gebruik van de hulpkaarten kunnen de leerlingen bijna zelfstandig aan de slag met de opdrachten. De leerkracht is coach van het proces.
In Top Ondernemers worden de onderwijsinhouden over mensen, de natuur en de wereld, in samenhang aangeboden. Ook inhouden uit andere leergebieden worden betrokken op de ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’. Activiteiten die veel voorkomen zijn: het lezen en maken van teksten (begrijpend lezen), het meten en verwerken van informatie in o.a. tabellen, tijdlijn en grafieken (rekenen/wiskunde) en het gebruiken van beelden en beeldmateriaal (kunstzinnige oriëntatie). Deze uitgangspunten sluiten aan bij onderwijs dat kinderen zicht wil geven op betekenis en samenhang.
Tevens wordt er in groep 6-7 gewerkt aan een werkstuk of poster en bijbehorende spreekbeurt.
Vanaf deze groep krijgen de kinderen ook regelmatig huiswerk mee naar huis.

Zelfstandig werken

In groep 6-7 is er veel aandacht voor het zelfstandig werken. De kinderen werken met een weektaak.
Ook vinden wij het samenwerken erg belangrijk, hier gebruiken wij verschillende coöperatieve werkvormen voor. Tijdens het zelfstandig werken heeft de leraar de mogelijkheid de kinderen die extra zorg of uitdaging nodig hebben te begeleiden.

Activiteiten

Naast taal en rekenen is er in de groepen aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, handvaardigheid, tekenen, en muziek.
Verder krijgen de kinderen tweemaal per week bewegingsonderwijs in de gymzaal van de Koppeling. Regelmatig worden er gastlessen/ workshops gegeven door professionals, denk aan clincic bootcamp, judo, karate, hockey en wordt er eenmaal per jaar een sportdag georganiseerd.
Ook mogen de kinderen wekelijks boeken lenen in de schoolbibliotheek en worden er regelmatig boekenkringen, boekpresentaties gehouden.
Vanuit Cultuureducatie zijn er regelmatig uitstapjes naar bijv. een boerderij, de Boswerf (natuur educatief centrum) maar ook naar de Werkschuit (kunstenhuis). Ook krijgen de kinderen een kunstproject aangeboden in de klas. Deze lessen worden afwisselend door een professional en de eigen leerkracht gegeven.
Tijdens het zelfstandig werken kunnen de kinderen gebruik maken van chromebooks. Zij werken met digitaal lesmateriaal wat aansluit bij de lessen.