Groep 7b-8

Hard werken en aandacht voor elkaar

Rekenen
In groep 7-8 gaan we aan de slag met breuken, procenten, kommagetallen en meetkunde. De kinderen kunnen bijvoorbeeld de inhoud van kubussen berekenen en kunnen meters omzetten naar kilometers.

Taal, spelling en lezen
We werken in groep 7 en 8 met de methodes ‘Taal op Maat’ en ‘Spelling Taal Actief’. Met ‘Spelling Taal Actief’ leren we de gewone spelling en werkwoordspelling. Bij ‘Taal op Maat’ werken we onder andere aan schrijven, spreken en luisteren, woordenschat en taalbeschouwing. Het is erg belangrijk dat de kinderen de Nederlandse taal beheersen. Daarom hebben we ook een woordmuur in de klas hangen. Elke week hangen we daar nieuwe woorden bij, die we in de week ook herhalen. Verder houden de kinderen verschillende spreekbeurten en moeten ze ook een werkstuk maken.
Begrijpend lezen doen we aan de hand van de methode ‘Nieuwsbegrip’. Elke week staat er een nieuwsitem en een strategie centraal. Bijvoorbeeld ‘samenvatten’, waarbij de kinderen het belangrijkste uit de tekst leren te halen.

Wereldoriëntatie
Leerlingen komen elke dag opnieuw in aanraking met tal van facetten van de wereld om hen heen. Dat begint bij hoe je met elkaar omgaat, hoe je problemen oplost en hoe je zin- en betekenis geeft aan je leven. In augustus 2016 zijn wij gestart met Top Ondernemers. Via verschillende uitdagende opdrachten komen alle kerndoelen in aan bod. Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, topografie, 21st century skills en maatschappijleer worden op deze manier geïntegreerd aangeboden. Deze methode is geënt op de theorie van de Meervoudige Intelligentie, deze theorie gaat over hoe kinderen leren. Niet alleen door te luisteren maar ook door te doen, ontdekken de leerlingen de wereld en zichzelf via thematisch onderwijs.
Elk thema bestaat uit meerdere opdrachtkaarten. Er zijn kaarten die individueel gemaakt worden, kaarten die in tweetallen gemaakt worden en kaarten met een groepsopdracht. Verder zijn er hulpkaarten die de leerlingen helpen bij het maken van het eindproduct. Door het gebruik van de hulpkaarten kunnen de leerlingen bijna zelfstandig aan de slag met de opdrachten. De leerkracht is coach van het proces.
In Top Ondernemers worden de onderwijsinhouden over mensen, de natuur en de wereld, in samenhang aangeboden. Ook inhouden uit andere leergebieden worden betrokken op de ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’. Activiteiten die veel voorkomen zijn: het lezen en maken van teksten (begrijpend lezen), het meten en verwerken van informatie in o.a. tabellen, tijdlijn en grafieken (rekenen/wiskunde) en het gebruiken van beelden en beeldmateriaal (kunstzinnige oriëntatie). Deze uitgangspunten sluiten aan bij onderwijs dat kinderen zicht wil geven op betekenis en samenhang.Engels
In de bovenbouw krijgen de leerlingen een keer per week Engelse les, aangevuld met een werkblad. We werken met de methode ‘Our Discovery Island'.

Verkeer
Groep 7-8 krijgt verkeer door het maken van de ‘JeugdVerkeersKrant’. Daarnaast doen de leerlingen van groep 7 mee aan het landelijk praktisch verkeersexamen. Wanneer de leerling slaagt ontvangt hij/ zij een officieel diploma.

Voorbereiden
In groep 7-8 zullen we ons voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Dit doen we door
  • de leerlingen regelmatig huiswerk mee te geven
  • de leerlingen nog beter te leren werken met een weektaak
  • de leerlingen te leren omgaan met een agenda
  • de leerlingen meerdere presentaties te laten houden en werkstukken te laten maken
  • het zelfstandig werken te bevorderen
  • het bezoeken van scholen voor voortgezet onderwijs
Speciaal voor groep 8

Na al die tijd is het dan zover, de kinderen zijn de oudsten van de school. Daar gaan we een jaar lang van genieten want volgend jaar zijn de rollen helemaal omgedraaid en zijn de kinderen de jongste op het voortgezet onderwijs.

Hard werken! Het laatste jaar gaan we er met zijn allen nog eens goed tegenaan. We zullen eruit halen wat erin zit, en dat betekent nog even hard werken.

Groep 8 zonder een eindtoets? Dat kan natuurlijk niet. De kinderen hebben de afgelopen jaren al meerdere toetsen van CITO gemaakt. In groep 8 maken we nog twee ochtenden de IEP toets, zo krijgen we een overzicht op welk niveau een leerling scoort aan het einde van groep 8.

Na acht jaar basisschool moeten we natuurlijk zorgen voor een onvergetelijk afscheid. Groep 8 sluit het jaar dan ook traditioneel af met een grootse eindvoorstelling, de musical.
Het laatste schooljaar is voor groep 8 een jaar van hard werken, een jaar van voorbereiding, een jaar met leuke activiteiten, een jaar van plezier en een jaar van afscheid, kortom WereldKidz Koppel, een school om nooit te vergeten!