Pedagogische visie

WereldKidz Koppel is…..

... een open(bare) school waar kinderen en ouders zich welkom voelen
en
waar ieder kind gestimuleerd wordt zijn/haar kennis, vaardigheden en mens-zijn optimaal te ontwikkelen
zodat
hij/zij aan het einde van groep 8 klaar is voor het vervolgonderwijs dat bij hem/haar past.


Wij vinden de volgende twee-eenheid van groot belang in het onderwijs aan onze leerlingen:
- De aandacht voor het aanleren van competenties (kennis en vaardigheden) en het behalen van het beste leerresultaat bij iedere leerling.
- De aandacht voor het ontwikkelen van het mens-zijn van de leerlingen: zelfbewust zijn, zelfvertrouwen hebben, zelfstandig zijn, inlevingsvermogen hebben en kunnen samenwerken.
Beide kanten zijn van belang voor een kind en maken dat hij/zij zich op een eigen manier en ten volle kan ontwikkelen.

Talentgericht leren

Ieder kind heeft talenten. Het ene kind is beter in rekenen of taal dan een ander. Een kind kan ook een sociaal talent hebben of heel onderzoekend zijn. Talenten hebben invloed op de persoonlijkheid van een kind, maar ook op de wijze waarop een kind leert. Op WereldKidz Koppel proberen we te onderzoeken wat de talenten van kinderen zijn om het onderwijs daar beter op aan te laten sluiten.

Door zelfvertrouwen meer zelfrespect
Door kinderen te beoordelen op hun talent en door hun sterke kanten voorop te stellen krijgen kinderen zelfvertrouwen. Dit zelfvertrouwen is nodig om kinderen vertrouwen te geven op gebieden waar ze minder goed in zijn, maar ook om te leren meer inzicht te krijgen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen beslissingen.
Eerlijkheid over de mogelijkheden van kinderen heeft een positief effect. Een kind dat ergens goed in is, kan zich daar sneller in ontwikkelen, maar hij kan en mag ook andere kinderen helpen die ergens minder goed in zijn. Waardering voor elkaars talenten en inzicht in elkaars talenten geeft de kinderen de mogelijkheid om vanuit respect voor elkaar ook gebruik te maken van die talenten.
We zoeken hier de synergie in de samenwerking. Dit gebeurt als kinderen talenten van elkaar benutten. Het creatieve idee van het ene kind gecombineerd met de handigheid en het logisch denken van andere kinderen kan tot verrassende uitkomsten leiden. Kinderen leren om elkaars talenten te onderkennen en te benutten. De inzet van coöperatieve leervormen op school helpt dit verder te ontwikkelen.

Respect en een veilig pedagogisch klimaat

Uiteindelijk draait het allemaal om leren. Om goed te leren moet een kind zich veilig voelen en talentgericht leren draagt hier in belangrijke mate aan bij. Een kind dat zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt, komt makkelijker en beter tot leren dan een kind dat zijn onzekerheden moet compenseren.
Een andere pijler is het vertrouwen uitspreken in de capaciteiten van de kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die uitgedaagd worden beter presteren dan kinderen waar dat niet bij gebeurt.

Onderwijs op maat

Meten is weten, zegt men vaak. Dit geldt zeker ook voor WereldKidz Koppel. Leerlingen worden regelmatig getoetst en de vorderingen worden systematisch vastgelegd. We willen het optimaal mogelijke bereiken. De toetsuitslagen worden niet alleen als vergelijkingsinstrument gebruikt, maar ook om hiaten op te sporen en – indien mogelijk - te behandelen.
Als de achterstand (blijvend) groot is krijgt een kind een eigen programma dat bij het niveau aansluit. Mochten de toetsuitslagen erg goed zijn, dan wordt gekeken of een kind een toets van een hoger niveau ook kan maken. Als dat zo is, wordt de leerstof ook voor dit kind aangepast.
Daarnaast worden de toetsen gebruikt om het onderwijs te analyseren. Waar kunnen we ons leerstofaanbod verbeteren? Hoe kunnen we de kinderen helpen tot hogere prestaties te komen?

Samen met de ouders en de wijk

De school is onderdeel van de opvoedingsketen. De schakels die de keten vormen hebben samenhang. Naast ouders en school vormen de buiten- en tussenschoolse opvang een belangrijke schakel. Met de buurtscholen, kinderopvangorganisatie KMN Kind & Co en MeanderOmnium werkt Koppel samen onder de noemer Basisbreed.
Ook gezondheidszorg, jeugdzorg en maatschappelijk werk kunnen een schakel vormen met onze school. In 2011 is in Zeist West, in het winkelcentrum de Clomp gestart met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen ouders, opvoeders, kinderen en jongeren tot 23 jaar, maar ook professionals, terecht met vragen over opvoeden en opgroeien.

De leerkrachten

De school beschikt over vakbekwame leerkrachten. Er is tijd en geld voor het professionaliseren van het team. Ook in het personeelsbeleid is er veel aandacht voor het benutten van de talenten van leerkrachten. Zelfvertrouwen en zelfrespect vormen ook hier belangrijke pijlers voor het functioneren.