Medezeggenschapsraad

Samen in overleg over het onderwijs

Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het van belang dat ouders in de vorm van een medezeggenschapsraad (MR) overleg hebben met teamleden en directie.
De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement.
De medezeggenschapsraad van de school bestaat uit ouders en leerkrachten van de locaties Zeist (Koppel) en Austerlitz (Pirapoleon). De leden van de MR worden gekozen voor een periode van 2 jaar, treden dan af en zijn eventueel herkiesbaar. De MR komt regelmatig bij elkaar en laat zich informeren door haar achterban – bestaande uit onder meer het team en de OR (ouderraad) – ten aanzien van actuele onderwerpen. Daarnaast vervult de MR een brugfunctie naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)*.
Formeel wordt de (G)MR ten minste tweemaal per jaar in de gelegenheid gesteld de algemene gang van zaken in de school met het bevoegd gezag te bespreken. Omdat bestuur en directie openstaan voor communicatie levert dit in de praktijk geen problemen op, de MR krijgt – eventueel via de GMR – alle relevante informatie verstrekt.
Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de medezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn, tenzij anders vermeld, openbaar.
Als u vragen heeft over de activiteiten van de MR, neem dan contact op met de voorzitter.
Wilt u weten wat de MR het afgelopen jaar zoal heeft besproken, klik dan hieronder op het jaarverslag. Als u meer wilt weten over de taken en bevoegdheden van de MR of als u erover denkt om lid te worden, kunt u contact opnemen met een van de leden.

Namens het team zijn dit:
Beatriz Rhebergen (leerkracht groep 3)
Joke Vermeulen (leerkracht groep 3)

Namens de ouders:
Hassnae Derouich-El Johri (moeder Amin en Loubna)
Naima Aarab (moeder Sirin en Adam)

Notulen MR vergadering 2-4-2019
Notulen MR vergadering 20-2-2019
Notulen MR vergadering 28-1-2019
Jaarverslag MR (schooljaar 2017-2018)

*Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.)
Binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland zijn alle medezeggenschapsraden van de openbare basisscholen vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
Er worden zaken besproken die niet alleen van belang zijn voor onze school, maar voor het totale openbare onderwijs in de regio.