Ouderraad

Ouders op Koppel

Naast de MR heeft onze school ook een OR.
De belangrijkste doelstellingen van de ouderraad (OR) van WereldKidz Koppel zijn:

• De contacten tussen ouders en team bevorderen.
• Medewerking van ouders op school bevorderen.
• Het coördineren en afstemmen van ouderhulp.
• Het mede-organiseren van allerlei activiteiten op school.
• De ouderbijdrage beheren.

De Ouderraad vergadert ongeveer tien keer per jaar. Hierin worden allerlei zaken die met de school en activiteiten op school samenhangen besproken. Een teamlid en directielid zijn daarbij aanwezig zodat relevante informatie over en weer uitgewisseld wordt. De vergaderingen zijn openbaar.

De Ouderraad beheert de ouderbijdrage, stelt een begroting op en legt over inkomsten en uitgaven elk jaar schriftelijk verantwoording af aan de ouders. De OR vervult met zijn activiteitencommissie een belangrijke rol bij het plannen en uitvoeren van allerlei activiteiten en feestelijkheden.

De jaarlijkse ouderbijdrage aan de school is officieel niet verplicht. Wij gaan er echter vanuit dat iedere ouder inziet dat deze bijdrage zinvol en noodzakelijk is.